Nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện nghề nghiệp (Visa H-1B) là gì?

Diện visa H-1B là diện dùng để bảo lãnh những người có nghề nghiệp chuyên môn vào Hoa Kỳ làm việc

Sở dĩ diện này được lập ra vì rất nhiều công ty ở Hoa Kỳ thiếu chuyên viên, hoặc không đủ nhân viên chuyên nghiệp nên cần thêm những tài năng đã được đào tạo ở nước ngoài vào làm việc, vì thế chính phủ Hoa Kỳ đã dành một số chiếu khán cho những người có khả năng đó. Số chiếu khán mỗi năm được dành cho diện H-1B là 65,000 chiếu khán.

Vì trong những năm qua Hoa Kỳ cần thêm nhiều nhân viên chuyên môn nên số chiếu khán được tăng lên là 195,000 chiếu khán và sau năm 2003 đã trở lại số chiếu khán thường lệ là 65,000. Số chiếu khán cho fiscal year (tạm dịch là tài khóa) 2017-2018 được bắt đầu cấp vào ngày 1 tháng 10 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018. Nhưng chiếu theo tài khóa 2016-2017 (tức là từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017) số 65,000 chiếu khán đã hết vào ngày 7 tháng 4 năm 2016. Tức là số chiếu khán đã hết trước khi sự bắt đầu của tài khóa 2016-2017.

Theo kinh nghiệm của những năm trước cho thấy thì để được một trong 65,000 số chiếu khán của tài khóa 2017-2018, chúng ta cần phải nộp đơn càng sớm càng tốt. Nhưng luật di trú đã định là hồ sơ không được nộp sớm quá sáu tháng của ngày đương đơn muốn xin chiếu khán. Tức là không thể nào nộp quá 6 tháng trước khi tài khóa bắt đầu. Ðiển hình thí dụ là ngày đầu tiên có thể nộp đơn xin chiếu khán H-1B với Sở Di Trú Hoa Kỳ là ngày 1 tháng 4 năm 2017 để xin chiếu khán của tài khóa 2017-2018. Vì lý do đó, những quí vị nào có ý định nộp xin chiếu khán cho tài khóa 2017-2018 thì phải tiến hành thủ tục ngay từ bây giờ để kịp nộp đơn vào tháng 4 sắp tới.

Diện visa H-1B đòi hỏi người nước ngoài phải làm việc với tư cách chuyên môn, bằng cấp tối thiểu là Cử Nhân, không được làm mất việc làm của công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân và phải được trả với mức lương theo thị trường hoặc cao hơn.

Theo luật di trú hiện nay, có một số nghề nghiệp mà Sở Di Trú cho là chuyên môn. Những nghề nghiệp ấy là: Kỹ Sư, Bác Sĩ, Kế Toán Viên, Luật Sư, Cố Vấn Luật Pháp Ngoại Quốc, Nhà Bác Học, Nhà Bảo Quản Thư-Viện, Nhà Tâm Lý Học, Kiến Trúc Sư, Giáo Sư, Ký Giả, Giám Ðốc Biên Tập, và Giám Ðốc Cố Vấn. Ngoài ra còn nhiều nghề nghiệp khác có thể được coi là nghề nghiệp chuyên môn nếu chứng minh với Sở Di Trú rằng nghề nghiệp cần có một sự hiểu biết đặc biệt và bằng Cử Nhân là sự đòi hỏi tối thiểu để làm việc đó.

Nếu đương đơn không có bằng cử nhân hoặc cao hơn, có thể thế bằng 12 năm kinh nghiệm, (vì ở Hoa Kỳ tốt nghiệp Cử Nhân là 4 năm đại học, mỗi năm đại học được thế bằng 3 năm kinh nghiệm). Ngoài ra có nhiều nghề nghiệp đòi hỏi đương đơn phải có bằng hành nghề chẳng hạn như Luật Sư thì đương đơn phải là Luật Sư thực thụ thì hồ sơ mới được chấp thuận.

Còn vấn đề không được làm mất việc làm của công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ, thì công ty tuyển nhận chuyên viên phải cam kết với Sở Lao Ðộng rằng việc làm đó không có ảnh hưởng tới công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ.

Mức lương trả cho người nước ngoài phải cao bằng hoặc cao hơn mức lương của công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ. Nếu quí vị hội đủ những điều kiện mà chúng tôi vừa nêu trên thì nên liên lạc với một văn phòng luật sư am tường về luật di trú để giúp quí vị xin vào Hoa Kỳ làm việc hoặc chuyển những diện khác sang diện H-1B.